شرکت تجارت گستران فیدار پارسه در مراحل اجرایی پروژه های خود خدمات ذیل را به مشتریان ارائه می دهد:

طراحی مقدماتی ، تهیه مشخصات فنی و ارائه پیشنهاد فنی در زمینه پوشش های ضد حریق

مشاوره در اجرای پوشش های ضد حریق و رنگ های ساختمانی و صنعتی

اجرای کامل پوشش های ضد حریق و رنگ های صنعتی و ساختمانی با محصولات مختلف و مناسب پروژه